W mojej postawie, | In my programme,
która jest programem na całe życie, | which is a programme for the whole life,
progresja rejestruje proces pracy, | progression registers process of work,
dokumentuje i określa czas. | dokuments and defines time.

Występuje tylko jedna data | There is only one single date
- data powstania pierwszego detalu | - the date of creating the first detail
idei progresywnego liczenia. | of the idea of progressive counting.

Każdy następny detal | Each following detail
jest elementem jednej całości. | is an element of one entity.

Oznaczony jest datą powstania | It is marked by the date of creating
pierwszego detalu - 1965, | the first detail - 1965,
otwartą znakiem nieskończoności, | opened by the sign of infinity,
oraz pierwszą i ostatnią | and the first and the last
liczbą danego detalu. | number of a given detail.

Liczę progresywnie | I am counting progressively
od 1 do nieskończoności | from 1 to infinity
na jednakowych formatach detali | on identical in size planes of details
(z wyjątkiem kartek z podróży), | (except for cards from journeys),
odręcznie,pędzlem, | by hand, using a brush,
biała farba na szarym tle, | with white paint on grey background
z założeniem, że tło | with an assumption that the background
każdego następnego detalu | of each following detail
będzie o 1% bielsze od poprzedniego. | will be 1% whiter than the preceding one.
W związku z tym przewiduję | Thus I plan
dojście do momentu, w którym detale | to reach a point, where details
będą wyliczane bielą na bieli. | will be counted by white on white.
Każdy detal uzupełniony jest | Each detail is complemented
zapisem fonetycznym na taśmie magnetofonowej | by a phonetic, taped record
oraz fotograficzną dokumentacją | and photographic documentation
mojej twarzy. | of my face.

Roman Opałka

next